ИГРАЙ И СПЕЧЕЛИ

 Официални правила и условия за участие в онлайн игра

„Спечели пътешествие за двама до Истанбул и се потопи в магията на Ориента!

1. ПЕРИОД ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА.

1.1.Промоцията „Спечели пътешествие за двама до Истанбул и се потопи в магията на Ориента!“ („Играта“  или „Промоционалната игра“) стартира от 24.01.2024 г. и продължава до 24:00ч. на 13.02.2024 г. („Период на играта/промоцията“), като официалните правила („Правила/та“) са валидни и задължителни за участниците в рамките на този период.

1.2.Промоцията/Играта се провежда на територията на Република България, чрез Facebook страницата на „Хит Холидей“ ЕООД: https://www.facebook.com/HITholiday

 

2. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1.Организатор на Промоцията/Играта „Спечели пътешествие за двама до Истанбул и се потопи в магията на Ориента!“ е „Хит Холидей“ ЕООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 104695244, със седалище и адрес на управление в гр. В. Търново 5000, ул. „Асен Златаров“ 7А, телефон за контакт: +359 889911300, e-mail: office@hitholidaybg.com (наричано по-долу за краткост „Изпълнител“ и/или „Организатор“).

2.2. Facebook Inc. не участва и не съдейства по какъвто и да е начин в организирането и провеждането на играта.

2.3. Настоящите официални правила ("Правилата") са разработени и публично оповестени към началната дата на Промоцията/Играта и са свободно достъпни на следния уеб адрес: https://www.hitholidaybg.com/ през целия период на Промоцията/Играта, в съответствие с приложимото българско законодателство.

2.4. Включването на участниците в играта означава, че те са приели настоящите правила. Организаторът си запазва правото да допълва или изменя Правилата, като измененията влизат в сила след предварителното им обявяване чрез Facebook страницата на „Хит Холидей“ ЕООД: https://www.facebook.com/HITholiday. Изменените Правила щe са достъпни на уеб сайта на „Хит Холидей“ ЕООД: https://www.hitholidaybg.com/

2.5. Организаторът има право да прекрати Промоцията/Играта по всяко време, в случай на форсмажорни обстоятелства или ако установи материални злоупотреби и/или нарушения на настоящите Правила. В тези случаи на участниците в Промоцията/Играта не се дължат обезщетения.

 

3. УЧАСТНИЦИ

3.1. Участник в Промоцията/Играта може да бъде всяко физическо лице над 14 години, с постоянен адрес в Република България, което в периода на Промоцията е изпълнило условията по т. 4 от настоящите Правила („Участник“).

С участието си, участниците декларират, че имат навършени 14 години и, в случай че са под 18 години, имат съгласие от родител/настойник да участват в тази игра. Участниците декларират, че имат право, валидно и неограничено, да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата игра. Всички лица, ненавършили 18 години следва да получат разрешение от родител или друг законен представител преди да вземат участие в играта или да предоставят свои лични данни.

3.2. С участието си в Промоцията/Играта всеки Участник приема настоящите Правила. Чрез изпълнение на механизма за участие, описан в т. 4 по-долу, всеки Участник потвърждава, че е прочел настоящите Правила, приема ги и се задължава да ги спазва, както и всички други приложими правила на Facebook.com.

3.3. В Промоцията/Играта нямат право да участват служители на Организатора и членове на техните семейства /преки родственици – деца, родители, братя, сестри, съпрузи.


4. МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ

4.1. Участието в Промоцията/Играта няма за цел и не е обвързано със закупуването на продукт или услуга, предлагани от Организатора.

4.2. За да получи правото да участва в Промоцията/Играта и да играе за награда, всеки Участник трябва да изпълни следните условия:

Да харесат Facebook страницата ни и поста за играта

Да публикуват коментар под поста за играта

Да споделят поста публично

4.3. Всеки участник може да участва с един коментар в Промоцията/Играта.

 

5. НАГРАДИ

5.1. Наградата в Промоцията/Играта е както следва:

4 – дневна безплатна екскурзия за двама до Истанбул, на фестивала на лалето, през периода 18.04. – 21.04.2024

Пълната информация за екскурзията може да видите тук:

https://www.hitholidaybg.com/top_offers/view?oid=2627

5.2. Не се допуска замяна на спечеления продукт срещу паричната му стойност или други изгоди.

 

6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИ УЧАСТНИЦИ

6.1. В Промоцията/Играта се включват само Участници, които отговарят на условията по т. 3 и т.4 от тези Правила.

6.2. Всеки Участник, който е изпълнил условията за включване в Промоцията/Играта по време на Периода на Промоцията, има право да участва в нея.

6.3. Тегленето на наградата по т. 5.1. ще се състои на 14.02.2024г. на случаен принцип.

6.4. Печелившият участник /един на брой/ ще бъде обявен до 24 часа след тегленето на наградата, с публикация на Facebook страницата на „Хит Холидей“ ЕООД (https://www.facebook.com/HITholiday), като ще бъде отбелязан с името на профила във Facebook, който е бил използван за участие в Промоцията/Играта.

6.5. След изтеглянето на Печелившия участник ще се извърши проверка от страна на Организатора, за да се потвърди, че той отговаря на условията, посочени в настоящите Правила. В случай, че Печелившият не отговаря на условията за получаване на награда, ще се извърши ново теглене.

 

7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. В срок до 3 (три) работни дни след датата на определяне на Печелившия участник по реда на предходната т.6, същият ще бъде информиран за спечелената награда и начина на получаването й чрез лично съобщение във Facebook.

7.1.1. Печелившият трябва да представи в 7-дневен срок от изпращане на личното съобщение до него за спечелената Награда всички данни (три имена, телефон, адрес, имейл адрес), които са необходими за получаването на наградата, както и да се е запознал с настоящите Правила във връзка с обработването на данните му за целите на използването им за предоставянето на конкретната награда.

7.1.2. В случай, че Печелившият не отговори на съобщението, изпратено му от Организатора в гореупоменатия срок или откаже да получи наградата, съответната награда остава неразпределена и ново теглене за нея не се организира.

7.2. На Печелившия участник ще бъде издаден ваучер за туристическа услуга за 4 – дневна безплатна екскурзия за двама до Истанбул, за фестивала на лалето, за периода 18-21.04.2024г.

7.3. Печелившият ще получи своята Награда/ под формата на ваучер за туристическа услуга/ в офиса на „Хит Холидей“ ЕООД, който се намира в гр. В.Търново, ул. „Асен Златаров“ 7А, след като се идентифицира с представяне на следните документи: лична карта или лична карта и нотариално заверено пълномощно, в случай че наградата се получава от пълномощник на Участник. Ако Печелившият участник е на възраст между 14г. и 18 години, задължително условие за предоставяне на наградата е присъствието на родител или законен представител и надлежно попълнена декларация – съгласие от него.

7.4.  С участието си в Промоцията/Играта Печелившият участник се съгласява да бъде сниман при връчването на ваучера, като Организаторът си запазва правото да публикува снимката на Facebook страницата на „Хит Холидей“ ЕООД:  https://www.facebook.com/HITholiday

7.5. Наградата не може да бъде разменяна за паричната й или каквато и да е друга равностойност.

7.6. Наградата не може да бъде преотстъпвана на трети лица.

7.7. Ако в срок до 4 (четири) седмици от датата на съответното теглене наградата не е раздадена, поради обстоятелства независещи от Организатора, не се организира ново теглене.

 

8. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ

8.1. Организаторът не носи отговорност при невъзможност наградата да бъде предоставена или ако Печелившият не може да използва наградата поради обстоятелства, представляващи непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства;

8.2. Организаторът не носи отговорност при невъзможност Участник да изпълни описаните в т.3 и т.4 условия за участие в Промоцията/Играта.

8.3. Организаторът има право, по своя преценка, да прекрати Промоцията/Играта по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на Участниците.

8.4. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Промоцията/Играта или сайта, където тя се провежда. При всякакви злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние върху Промоцията/Играта, както и при съмнения за извършване на такива, недобросъвестно поведение или нарушаване на Пълните условия и правила от Участник, Организаторът има право да дисквалифицира съответния Участник, като в този случай Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява дисквалификацията. Участник може да бъде дисквалифициран без предупреждение и при използване на груб и недопустим език с цел накърняване репутацията на „Хит Холидей“ ЕООД или останалите участници в хода на играта, както и при използване на линкове и публикации с цел реклама.

8.5. За манипулация по т. 8.4. ще се счита използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Промоцията/Играта.

8.6. Организаторът няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на наградата от Промоцията.

 

9. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Участието и предоставянето на данни за Кампанията е доброволно. Събраните данни ще се обработват с цел идентификация на Участниците и установяване на обратна връзка с Печелившия за получаване на наградата. Данните се съхраняват от Организатора за срок от 4 (четири) седмици след датата на изтеглянето на Печелившия участник. Това е нужното за установяване на връзка с Печелившия и предоставянето на неговата награда, както е описано в т.7 и т.8. В случай, че наградата се получава от пълномощник на Печелившия, пълномощникът предоставя на Организатора доброволно необходимите за получаване на наградата лични данни.

9.2. Организаторът може да популяризира Промоцията/Играта във Facebook, включително да публикува информация за Промоцията и името  на Facebook профила на Печелившия Участник на официалната си страница във Facebook (https://www.facebook.com/HITholiday).

 

10. ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

10.2. Организаторът на Промоцията/Играта, като администратор на лични данни, гарантира, че предоставените от участниците в рамките на Промоцията лични данни ще бъдат обработвани в съответствие със законовите изисквания.

10.3. Включвайки се в настоящата Игра, Участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, Facebook профил, имейл и/или други) и потвърждават, че са уведомени, че тези данни ще бъдат използвани (събирани и администрирани) от „Хит Холидей“ ЕООД, както и неговите подизпълнители/партньори, само и единствено за цели, свързани с тази Промоция/Игра, а именно:

• валидно участие в Промоцията/Играта, определяне на Печелившия и установяване на контакт с него за целите на доставката на спечелената от него награда;

• организиране и осигуряване на нормалното получаване на спечелената награда и осъществяване на комуникация в тази връзка.

10.4. Участниците в Промоцията/Играта предоставят личните си данни доброволно. Във връзка с предоставянето на наградата, Печелившият е информиран, че неговите лични данни (имена, телефон, адрес) ще бъдат обработвани за целите на изпълнението на договор между Организатора и съответния Печеливш, по силата на който Организаторът се задължава да предостави съответната награда на Печелившия, а Печелившият се съгласява да я получи. Отказът от предоставяне на лични данни във връзка с предоставянето на наградата води до невъзможност съответният Печеливш да получи наградата.

10.5. Организаторът ще съхранява личните данни на Участниците до приключване на Промоцията/Играта и уреждане на всички отношения, свързани с нея.

10.6. Участниците имат следните права по отношение на техните лични данни:

10.6.1. право на потвърждение дали Организаторът обработва техни лични данни и, ако това е така, да получат достъп до тях и до определена информация относно това обработване, както и копие на личните данни, които са в процес на обработване;

10.6.2. право на коригиране на личните данни, ако са неточни;

10.6.3. право на изтриване на личните данни (т. нар. „право да бъдеш забравен“) – когато вече не са необходими за целите, за които са събрани или обработвани по друг начин, или ако напр. са били обработвани незаконосъобразно;

10.6.4. право на ограничаване на обработването – когато Участник оспори точността на личните си данни, за период, който позволява на Организатора да провери неговото оплакване, както и в други случаи, предвидени в действащото законодателство;

10.6.5. право на преносимост – да получат личните си данни, които са предоставили на Организатора и които се обработват по автоматизиран начин, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, и да прехвърлят тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Организатора, или да поискат от Организатора да прехвърли личните данни на друг администратор, когато прехвърлянето е технически осъществимо;

10.6.6. право на оттегляне на съгласието за обработване – Участниците имат право във всеки един момент да оттеглят съгласието си за обработване на техни лични данни, което няма да засегне законосъобразността на обработването, извършено преди оттегляне на съгласието. Ако обаче даден Участник оттегли съгласието си за обработване с оглед предоставянето на наградата, това няма да му/ѝ позволи да получи наградата, която е спечелил/а.

10.7. Ако Участник желае да упражни някое от горепосочените права, следва да се свърже с Организатора лично във Facebook страницата:

(https://www.facebook.com/HITholiday)

10.8. Ако Участник счита, че личните му данни са обработвани незаконосъобразно, той има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2; https://www.cpdp.bg/; kzld@cpdp.bg.

 

Настоящите Правила влизат в сила на 24.01.2024г. и са валидни за целия период на провеждането на Промоцията/Играта.