ОПИК

 Европейско финансиране
                                                                                    

Хит Холидей ЕООД е бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативната програма.

Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия,
извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма, за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение микро и малките предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Хит Холидей  ЕООД е бенефициент с договор №  BG16RFOP002-2.092-0665-C01, сключен на 21.12.2020 г. и със срок на валидност 3 месеца и обща стойност на БФП от 498,57 лв. (423,78 лв. от ЕС и 74,79 лв. от НФ)